Persondatapolitik

27. marts 2023

Version 2

Introduktion

Littler | Enevold er et selvstændigt advokatkontor, der indgår i et globalt samarbejde med det internationale advokatfirma Littler med kontorer i hele verden. Littler | Enevold drives som et personligt ejet advokatkontor i regi af Enevold Advokatfirma, cvr-nummer 43406604.
Denne persondatapolitik er målrettet dig, som er i berøring med Littler | Enevold på baggrund af vores rådgivning og advokatbistand, enten som klient eller som deltager i en sag, eksempelvis som modpart eller vidne.

Formålene med og beskrivelse af vores behandling af dine personoplysninger

Når vi leverer ydelser til dig, vil vi behandle oplysninger om dig eller oplysninger, som kan identificere dig (det kaldes samlet personoplysninger).

Det er vigtigt for os at respektere dig og dit privatliv, og vi tager derfor beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi er som advokater omfattet af regler om fortrolighed og tavshedspligt, og derudover behandler vi dine personlige oplysninger på den måde, som vi har beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi har fokus på karakteren og omfanget af personoplysninger, og hvordan vi bedst beskytter dem. Derfor behandler vi kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt formål. Vi indsamler derfor kun de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå det lovlige formål. Vi kan dog være forpligtet i henhold til lovgivningen at indsamle og behandle visse personoplysninger.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores juridiske rådgivning og retssager, samt klientforholdet. Vi vil i nogle situationer behandle følsomme personoplysninger, hvis det er relevant for den pågældende sag, som vi behandler for dig. Dette vil typisk være enten helbredsoplysninger eller oplysninger om fagforeningsforhold, men kan også være andre kategorier af følsomme oplysninger.

Vores behandling af personoplysninger sker udelukkende til saglige og legitime formål. Såfremt vi ønsker at anvende personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere herom, medmindre behandlingen er omfattet af vores tavshedspligt, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign. Ved anonymisering af personoplysninger, så de registrerede personer ikke længere er identificeret eller identificerbare, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden orientering herom.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser, herunder fastlæggelse af en retsstilling. Vi holder øje med, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi sørger for at opdatere personoplysninger.

I nogle tilfælde kan vi have brug for at indhente og sammenstille personoplysninger fra tredjepart, eksempelvis fra offentlige myndigheder og private aktører. I så fald oplyser vi herom og indhenter samtykke hertil, medmindre du allerede er bekendt med indsamlingen og behandlingen, eller din

interesse i at blive orienteret herom må vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, eller der er tale om håndhævelse af civilretlige krav o. lign.

Modtagere af dine personoplysninger fra os

Vi kan overlade personoplysninger til tilknyttede selskaber under Littler | Enevold og det globale Littler samarbejde, samt med vores samarbejdspartnere, som arbejder på vores vegne med de beskrevne formål. I sådanne tilfælde skal disse selskaber overholde vores sikkerhedskrav, og de må ikke behandle personoplysninger, som de modtager fra os, til andre formål.

Såfremt vi anvender en anden virksomhed til behandling af personoplysninger på vores vegne, indgår vi databehandleraftaler, som nærmere regulerer virksomhedens behandling af personoplysninger på vores vegne.

I kraft af vores funktion som advokater, kan personoplysninger videregives til vores klient(er), samarbejdspartnere, eller andre parter og deltagere, der er involveret i en sag. Vi videregiver også personoplysninger, hvor vi har lovpligt til at videregive personoplysningerne, eksempelvis til brug for skatteforhold. Vi videregiver også dine personoplysninger til registrering i offentlige myndigheders databaser og til brug for disse myndigheder, eksempelvis virk.dk eller minretssag.dk, og til brug for myndigheder, domstolene, faglig voldgift, Ligebehandlingsnævnet eller andre tvistløsningsorganers behandling.

I vores aftaler stiller vi krav om, at vores klient- og sagsoplysninger ikke opbevares eller behandles uden for Danmark. Vi overfører i øvrigt kun personoplysninger til behandling uden for EU og EØS, hvis det sker til en klient, modpart eller domstol mv.

Sletning

Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og behandlingen af de pågældende personoplysninger. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængig af det pågældende formål. Oplysninger til brug for sagshåndtering vil som udgangspunkt opbevares i 10 år, men der kan være kortere eller længere opbevaringsperioder.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Vi har også proces for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til dig og Datatilsynet.

Dataansvarlig

Enevold Advokatfirma, cvr-nummer 43406604.

Ændring

Det kan blive nødvendigt for os at ændre brugen af personlige oplysninger, eksempelvis på grund af den digitale udvikling. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre denne privatlivspolitik. Er der tale om væsentlige ændringer, vil vi, hvis det er muligt, sørge for at du får besked om ændringerne.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Når du benytter vores hjemmeside, vil der opsamles cookies, der ligeledes er personoplysninger. Vi anvender kun cookies til brug for drift af hjemmesiden. Læs mere på vores cookiepolitik.

Kontakt

Hvis du ønsker mere viden om, hvordan Littler | Enevold behandler personoplysninger, kan du kontakte os på mail info@littler.dk eller telefon +45 69 16 30 40

Vil du vide mere om reglerne for behandling af personlige oplysninger, kan du finde yderligere information på Datatilsynets hjemmeside.

Rettigheder

Persondatareglerne giver dig som registreret nogle rettigheder. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Littler | Enevold Islands Brygge 26 2300 København V

info@littler.dk

REGISTREREDES RETTIGHEDER

31. marts 2023 V.2

Når vi behandler personoplysninger om registrerede personer i forbindelse med vores services og juridiske rådgivning, har de registrerede personer en række rettigheder i henhold til persondatalovgivningen. Vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig om dine rettigheder, hvis vi behandler personoplysninger om dig.

Du kan sende anmodning om en af dine rettigheder til bo@littler.dk. I forbindelse med fremsendelse af anmodning skal du oplyse dit fulde navn samt din relation til Littler | enevold.

Når vi har modtaget din anmodning, undersøger vi, om vi kan identificere dig, og om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger vi for, at rettigheden bliver opfyldt.

Som udgangspunkt kan du frit og gratis benytte dig af dine rettigheder. Såfremt du beder om ekstra kopier af oplysninger, kan vi dog opkræve et gebyr herfor. Ved anmodninger, som er åbenbart grundløse eller overdrevne, kan vi også enten opkræve et gebyr for at give oplysninger eller træffe den ønskede foranstaltning, eller vi kan afvise at efterkomme anmodningen.

Udøvelsen af dine rettigheder må heller ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder, ligesom at oplysningerne kan være omfattet af en tavshedspligt, og vi kan derfor nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der vil være tale herom.

Ret til at trække samtykke tilbage

Littler | enevold behandler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger på grundlag af et samtykke, men på grundlag af anden juridisk hjemmel. Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke hertil. Vi vil i så fald slette dine personoplysninger, hvis der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, se også Ret til sletning. Tilbagetrækning af samtykke vil dog ikke berøre lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget på baggrund af samtykket. Samtykke kan tilbagetrækkes på bo@littler.dk

Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelsen af dette tidsrum, hvor vi indsamlet personoplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig, oplysning om automatiske afgørelser, hvis vi anvender sådanne, samt oplysning om overførelse til behandling uden for EU eller EØS og om de fornødne garantier i forbindelse med en sådan overførelse.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet eller suppleret hos os. I så fald skal du henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal berigtiges.

Ret til sletning

Du har ret til at kræve dine personoplysninger slettet hos os, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, som de er indsamlet til, hvis vores behandling af personoplysningerne er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen, hvis du gør berettiget indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, hvis behandling sker med henblik på direkte markedsføring, hvis der er tale om en ulovlig behandling, eller hvis sletning følger af dansk ret. Du har dog ikke ret til at kræve personoplysninger slettet hos os, hvis behandling af personoplysningerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som du er part i, for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt i henhold til dansk ret, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis

(i) du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, indtil at vi har fastslået, om personoplysningerne er korrekte, eller

(ii) behandlingen er ulovlig, men du i stedet for sletning ønsker at anvendelsen af personoplysningerne begrænses,

(iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller

(iv) du har gjort indsigelse mod en behandling i samfundets eller andres interesser, indtil det er fastslået, at de pågældende interesser går forud for dine interesser.

I forbindelse med en begrænsning af behandling af personoplysninger, må vi kun behandle personoplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Ret til underretning

Du har ret til at få oplysning om alle modtagere, som vi har videregivet eller delt dine personoplysninger med, og at de pågældende modtagere underrettes om en berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, medmindre dette er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at kræve, at vi transmittere personoplysningerne direkte til den anden dataansvarlige.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger i samfundets eller andres interesser, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunden til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, og personoplysningerne må herefter ikke længere behandles til dette formål.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk behandling

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, hvis afgørelsen er baseret på dit samtykke, eller hvis afgørelsen er hjemlet i dansk ret.

Ret til underretning ved sikkerhedsbrud

Du har ret til at blive underrettet, hvis vi har et brud på vores persondatasikkerhed, som vil indebære en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder. Denne ret gælder dog ikke, hvis vi har anvendt passende tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger på de personoplysninger, som er berørt af bruddet, eksempelvis foranstaltninger, der gør dine personoplysninger uforståelige for enhver, der ikke har autoriseret adgang hertil, hvis vi har gennemført efterfølgende foranstaltninger, der sikrer, at den høje risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder sandsynligvis ikke længere er reel, eller hvis direkte underretning til dig vil kræve en uforholdsmæssigt indsats. I sidstnævnte fald skal der dog i stedet foretages en offentlig meddelelse eller tilsvarende foranstaltning, hvorved du underrettes på en tilsvarende effektiv måde.

Ret til at klage over behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder den danske persondatalovgivning. Vi håber dog, at du vil kontakte os først via bo@littler.dk, ligesom vi vil sætte pris på at modtage en kopi af klagen, hvis du beslutter dig for at klage til Datatilsynet.

Klage skal i så fald sendes til:

Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K